Voorjaarsgedicht Herman Gorter: De Lente


De lente - ik sta midden in haar - 
o daar komt ze daar daar
daar vliegt ze op mij aan, ze zoent me,
ze zoent me, ze zoent me en ze noemt me
haar zoete ademen, woord voor woord;
o en daar vliegt ze voort
de honnege fladderende lente,
daar naar de verte, daar naar de horizonnerige tenten,
de zilveren, zilvervoetige, zilverhandige lente,
de zomerige lente.

Kijk nu, ze strooit den zomer rond
die vliegt om haar rond
uit haar mond,
rond haar boezem, haar gladde rug, haar beenen
zoo donslicht omschenen,
ze gaat langs de horizonnen
maar aldoor omme,
ze heeft toch zoo veel, ze kan geven
wel, zie het lichte sneven
van al dat kwijnende levende stervende opflikkerend licht
en daar midde' in haar gezicht
zie je het wel, zie je het wel -
hoe licht hoe wit hoe goud hoe schel,
hoe kunnen we het toch verdragen
van ochtend tot avonddage,
kom weer, kom bij me weer
gij mijn lieve, mijn lieve, lieve, lieve oogenbegeer.

O ze valt op mijn borst,
haar mond midde' in de dorst
van mijn mond, haar roode zachte weeke punttong -
't is of ze heelemaal in me drong. 

Herman Gorter (1864 – 1927)
  


BOEKEN VAN HERMAN GORTER


Over het gedicht

Bovenstaande lentegedicht van Herman Gorter verscheen voor het eerst in zijn bundel Verzen uit 1890. Na verschijnen van deze bundel wisten de meeste critici niet goed, wat zij met deze gedichten aan moesten. Met name bovenstaande gedicht over de lente moest het ontgelden.

In zijn mini-essay van 24 september 2017 betoogt dichter Simon Mulder dat dit komt, omdat Herman Gorter alle bestaande geschreven en ongeschreven regels overboord had gegooid: wisselende regellengtes, wisselend metrum, veelvuldige herhalingen, sinterklaasrijm enzovoort.

Herman Gorter slaagde erin een eigen poëtisch stem te vinden die veel hedendaagse poëzielezers nog steeds aanspreekt. Zijn gedichten ogen anno 2017 nog steeds buitengewoon modern.

Bronvermelding

Bovenstaande gedicht van Herman Gorter hebben wij overgenomen uit:

  • Herman Gorter, Verzen (ed. Enno Endt). Uitgeverij Ambo / Athenaeum - Polak & Van Gennep, Baarn / Amsterdam 1987

AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Gerelateerd: